2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
5.jpg
5.jpg
5.jpg
5.jpg
5.jpg
5.jpg
5.jpg
5.jpg
[EN]
For man, unlike any other thing organic or inorganic in the universe, grows beyond his work, walks up the stairs of his concepts, emerges ahead of his accomplishments. This you may say of man—when theories change and crash, when schools, philosophies, when narrow dark alleys of thought, national, religious, economic, grow and disintegrate, man reaches, stumbles forward, painfully, mistakenly sometimes. Having stepped forward, he may slip back, but only half a step, never the full step back.

John Steinbeck, The Grapes of Wrath

"Red room" is a visual journey to the time that most would like to forget - photos document the selected objects which are the remnants of the Communist regime, which years ago rolled out through Europe. Photographs show the interior of the Hotel Polana, the closed Government-run resort, belonging to the Communist Party of Czechoslovakia; The Vladimir Lenin Steelworks, the famous work of socialist realism in which the visit filed m.in Nikita Khrushchev and Fidel Castro; in the pictures is also Polish, inter-enterprise strike resorts of the 1970s. of the 20th century. Photographs are an attempt to understand the surrounding reality which you cannot understand without careful study of the past. Focus on detail and detail allows you to take the sensitive topic transformation and its effects once again-from a distance, from the perspective of time. With all this, we once again experience the accompanying emotions – fear, but at the same time, peace of mind, confidence, but at the same time, the lack of confidence, hope, and sense of powerlessness to change that not everyone was able to find.
[PL]
Człowiek bowiem, w przeciwieństwie do wszystkiego, co organiczne i nieorganiczne we wszechświecie, wyrasta ponad własne dzieło, wznosi się w górę po szczeblach swych koncepcji, góruje nad własnymi osiągnięciami. Oto, co można powiedzieć o człowieku: gdy zmieniają się i bankrutują teorie, gdy powstają i rozpadają się szkoły, systemy filozoficzne i ciemne zaułki myśli narodowej, religijnej, gospodarczej, wtedy człowiek dąży naprzód potykając się, cierpiąc, często błądząc. Zrobiwszy krok naprzód, może cofnąć się w tył, ale tylko o pół kroku - nigdy o cały.

John Steinbeck, Grona Gniewu

"Czerwony pokój" jest wizualną podróżą do czasów, o których większość chciałaby już zapomnieć – fotografie dokumentują wybrane obiekty, będące pozostałościami po komunistycznym reżimie, który lata temu przetoczył się przez Europę. Fotografie przedstawiają wnętrze Hotelu Polana, zamkniętego, rządowego ośrodku wypoczynkowego, należącego kiedyś do Komunistycznej Partii Czechosłowacji; Hutę im. Lenina, słynne dzieło Socrealizmu, w którym wizyty składali m.in Nikita Chruszczow i Fidel Castro; na zdjęciach znajduję się także polski, międzyzakładowy ośrodek wypoczynkowy z lat 70. XX wieku. Fotografie są próbą zrozumienia otaczającej nas rzeczywistości, której nie można pojąć bez wnikliwej analizy przeszłości, nawet tej najtrudniejszej i odchodzącej w zapomnienie. Koncentracja na detalach i szczegółach pozwala na podjęcie wrażliwego tematu transformacji ustrojowej i jej skutków raz jeszcze – z dystansu, z perspektywy czasu. Wszystko po to, żeby po raz kolejny przeżyć towarzyszące temu emocje – strach, ale jednocześnie spokój, zaufanie, ale jednocześnie brak ufności, nadzieję, ale i poczucie bezsilności wobec zmian, w których nie każdy potrafił się odnaleźć.